Kuinka paljon menetät, jos metsässäsi asuu juurikääpä?

Juurikäävän vaikutus puukauppatuloihin

Etelä-Suomen kuusikoista jo lähes neljännes on juurikäävän vaurioittamia. Pahimmassa tapauksessa lahojen kuusten osuus on kymmeniä prosentteja leimikon runkoluvusta. Juurikääpä lahottaa kuusen tyven sydänpuuta jopa 6 metrin korkeudelle, ja sen seurauksena tukin arvo romahtaa jopa kymmenesosaan.

Kuinka paljon menetät, kun metsässäsi asuu juurikääpä

Esimerkin yksinkertaistamiseksi oletamme, että ainoastaan tukkipuut ovat juurikäävän lahottamia. Todellisuudessa todennäköisesti myös osa kuitupuusta on lahonnutta eikä siksi mahdollisesti kelpaa sellunvalmistukseen vaan päätyy energiapuuksi.

Vertailun vuoksi laskemme seuraavassa taulukossa ensin puuston kokonaisarvon 60 prosentin tukkiosuudella, mikäli leimikossa ei olisi juurikääpää. Sen arvo alla olevilla kantohinnoilla olisi tässä tilanteessa 37 700 euroa, josta tukkipuun osuus 31668 euroa ja kuitupuun 6032 euroa.

Terve leimikko

Seuraavaksi laskelma vaikutuksesta puunmyyntituloihin tilanteessa, jossa 24 prosenttia tukkipuun mitat saavuttaneista rungoista on juurikäävän lahottamia. Oletamme, että puunkorjuussa todetut lahot tukit kelpaavat vielä kuitupuuksi, eli hinta laskee 70 eurosta 20 euroon kuutiometriltä. Tukkikertymä ilman juurikäävän vaikutusta on 60 %:n tukkiosuudella 452,4 m³. Esimerkkitapauksessamme tästä määrästä 24 prosenttia eli 108,6 m³ on juurikäävän lahottamaa ja päätyy siis vähintään kuitupuuksi. Kun tukkipuulle tulee kuitupuun hintalappu, arvo tälle puumäärälle laskee 50 eurolla tai 71 prosentilla kuutiolta. Se merkitsee tässä tapauksessa 5 430 euroa pienemmät tulot terveeseen leimikkoon verrattuna.

Juurikäävän vaikutus
  • Tukin hakkuukertymän pienentyminen aiheuttaa hakkuuarvon laskua 7 602 euroa tukin osalta. 
  • Tukkikertymä laskee esimerkkitapauksessa 60 prosentista alle puoleen, 46 prosenttiin.
  • Vaikeasti lahovikaiset tyvet päätyvät polttopuuksi. Näiden tukkien kohdalla arvo laskee kymmenesosaan kuusitukin kantohinnasta.
  • Juurikäävän lahottamat puut ovat alttiita seurannaistuhoille kuten tuulenkaadoille ja kaarnakuoriaisten iskeytymisille. Nämä syövät puunmyyntitulojasi entisestään.

Ainoa tapa pitää juurikäävän aiheuttamat taloudelliset menetykset aisoissa on käsitellä kannot torjunta-aineella sulan maan aikaisissa hakkuissa. Koska tautia ei voida hävittää kokonaan millään toimenpiteillä, on erittäin tärkeää suojella terveitä metsiköitä, joissa juurikääpää ei vielä esiinny. Hyvin tehty juurikäävän torjunta vaikuttaa metsänkasvatuksen kannattavuuteen useamman sukupolven ajan. Hyvällä torjunnalla estetään myös juurikäävästä johtuvat seurannaistuhot kuten tuulenkaadot ja hyönteistuhot.

Gunnar Salingre

Asiantuntija / Juurikäävän torjunta